โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทไทยระดับปฐมวัย

สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็กเป็นสำคัญ ( TAMS )

เห็นความสำคัญของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนผู้บริหาร และ นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจ ในการนำแนวคิด หลักการ และปรัชญาของมอนเตสซอรี่ ไปใช้ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยให้ได้สอดคล้องกับบริบทของตน โดยส่วนประกอบสำคัญของหลักสูตรมอสเตสซอรี่ประกอบด้วย

1. หลัการปรัชญา แนวคิด มอสเตสซอรี่ รวมถึงพัมนาการเด็กระดับปฐมวัย
2. กิจกรรมกลุ่มประสบการณ์ชีวิต (Practical Life)
3. กิจกรรมกลุ่มประสาทสัมผัส (Sensorial)
4. กิจกรรมกลุ่มภาษา (Language)
5. กิจกรรมกลุ่มคณิตศาสตร์ (Mathematics)
6. กิจกรรมกลุ่มประสบการณ์ (Cultural)

ในการออกแบบหลักสูตรอบรมครูมอนเตสซอรี่นั้น สมาคมฯ มีเป้าหมายหลักคือให้ผู้เข้ารับการอบรมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับบริบทของตน ดังนั้น ช่วงเวลาในการอบรมจึงมีระยะห่างเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีโอกาสนำสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละครั้ง กลับไปปฏิบัติในห้องเรียนจริง จากนั้นนำสิ่งที่ได้ปฏิบัติ กลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรโดย การอภิปรายถึงปัญหา และ อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข ต่อจากนั้นจึงรับการอบรมในหัวข้อต่อไป การอบรมในแต่ละหัวข้อ นั้นได้จัดวางลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อความเข้าใจในหลักการ และวิธีการอย่างละเอียดลึกซึ้ง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เพิ่มพูนทั้ง
ประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรของมอนเตสซอรี่ โดยการเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจในหลักการ ปรัชญา และแนวคิด ของมอนเตสซอรี่ เพื่อเป็นพื้นฐานหลักก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่กิจกรรมในกลุ่มต่างๆเคยเริ่มจากกลุ่มประสบการณ์ชีวิต ซึ่งใกล้ตัวเล็กที่สุด
และ เป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กปฐมวัยเพราะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในกลุ่มต่อๆ ไป

กิจกรรมกลุ่มประสาทสัมผัสเป็นกิจกรรมกลุ่มที่เด็กจะฝึกใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ในการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่กิจกรรมกลุ่มภาษา และคณิตศาสตร์ ต่อไป ในการอบรมแต่ละกลุ่มกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์สื่อที่สอดคล้องกับบริบทของตนบนพื้นฐานของหลักการ ปรัชญา และ แนวคิด ของมอนเตสซอรี่ นอกเหนือจากการให้ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอสื่อแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมยังจะได้ฝึกทักษะการประเมิน ซึ่งใช้การสังเกตเป็นวิธีการสำคัญสำหรับการประเมิน ดังจะเห็นได้ว่า ผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมกับ TAMS จะได้รับประโยชน์สูงสุด เมื่อรับการอบรมตามลำดับขั้นตอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งรอบการอบรมของ TAM