โรงเรียนมอนเตสซอรี่ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนมอนเตสซอรี่ระดับชั้นประถมศึกษา เป็นความก้าวหน้าต่อเนื่องมาจากโรงเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งได้มีการวางรากฐาน เพื่อความสำเร็จ เพื่อการเจริญเติบโต และเพื่อการพัฒนาของเด็ก แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ พบว่าความต้องการและคุณลักษณะของเด็กในแต่ละช่วงวัยของการพัฒนา เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับตัวเด็กที่จะได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง

เด็กๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงอายุ ๖ ปี และสิ่งแวดล้อมของชั้นเรียนแบบ มอนเตสซอรี่ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเอง เด็ก จะมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของธรรมชาติ และเริ่มก้าวหน้าในการเรียนรู้อย่างช้าๆ จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ไปสู่ความเป็นนามธรรม เด็กๆ จะพัฒนาในด้านคุณธรรม และ ด้านจินตนาการ ซึ่งมีพื้นฐานจากความเป็นจริงที่ตนรู้จัก พวกเด็กๆ จะเรียนรู้โดย ไม่ต้องใช้ความพยายามแต่อย่างใด เนื่องจากความรักในการเรียนรู้เป็นสิ่งใหม่ที่เด็กๆ เพิ่งค้นพบ เด็กจะเรียนรู้โดยการค้นพบ การศึกษาทฤษฎีทั้งหลาย และสร้างทฤษฎี เหล่านั้นในแบบของตนเอง การเรียนรู้จะเกิดจากการสำรวจด้วยตนเอง การมี จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจในความรู้และความคิด รวบยอด

เด็กๆ ต้องได้รับอิสรภาพในการที่จะพัฒนาตนเอง ครูมอนเตสซอรี่และสื่ออุปกรณ์แบบ มอนเตสซอรี่ จะช่วยเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก วิธีการอันเป็นประวัติศาสตร์ของ มอนเตสซอรี่ จะช่วยให้เด็กๆ พัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ เด็กๆจะสร้างรูปแบบการเรียนรู้ ของตนเองในช่วงประถมศึกษา และหากรูปแบบการเรียนรู้นั้นถูกสร้างอยู่บนพื้นฐาน ที่มั่นคงแข็งแรงก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ถาวรและต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

นอกจากนี้ มอนเตสซอรี่ยังได้เรียนรู้การสังเกตเด็กจาก Jean Itard ซึ่งเป็นการสังเกต การเรียนรู้ ของผู้เรียนโดยการใช้การสังเกตด้วยวิธีการเดียวกันกับที่แพทย์สังเกต อาการของผู้ป่วย จากนั้นมอนเตสซอรี่ได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดของเธอในการทำงาน กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการลงมือสอนเด็กกลุ่มนี้ด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่เธอคิดขึ้นเอง

มอนเตสซอรี่ได้สรุปผลจากการทำงานของเธอว่า ความบกพร่องทางสติปัญญาไม่ได้ รักษาได้ด้วย “ยา” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น “แต่วิธีการ” จะช่วยรักษาและพัฒนาเด็กได้ และนี่คือจุดเริ่มต้นการทำงานของมอนเตสซอรี่ อุปกรณ์การสอนของมอนเตสซอรี่ที่เป็น ที่รู้จักทั่วโลกกันทุกวันนี้ จึงเป็นผลจากการทำงานที่เริ่มต้นกับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา อุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญามีความเป็นไปได้ และช่วยให้เด็กปกติสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยหากจะพิจารณาการเริ่มต้นวิธีการสอนของมอนเตสซอรี่แล้วจะเห็น ได้ว่าวิธีการของมอนเตสซอรี่มีวัตถุงประสงค์เพื่อช่วยให้เด็กที่มีปัญหาการอยู่ร่วมใน สังคม ตามความคาดหวังที่สังคมเป็นผู้กำหนด ให้สามารถอยู่ร่วมได้ในจุดที่มีความ สมดุล

วิธีการของมอนเตสซอรี่จึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเด็กทั้งเด็กปกติ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคลแล้วจัดสิ่งต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กแต่ละคนซึ่งจังหวะและรูปแบบ

ห้องความรู้ครู

โรงเรียนมอนเตสซอรี่ระดับชั้นประถมศึกษา เป็นความก้าวหน้า ต่อเนื่องมาจากโรงเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งได้มีการวางรากฐาน เพื่อความสำเร็จ เพื่อการเจริญเติบโต และเพื่อการพัฒนาของเด็ก แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ พบว่าความต้องการและ คุณลักษณะของเด็กในแต่ละช่วงวัยของการพัฒนา เป็นปัจจัย สำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับตัวเด็กที่จะได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง

ดังนั้นการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในแต่ละบริบทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หลักการและปรัชญาของมอนเตสซอรี่ จึงมีประโยชน์และสอดคล้อง กับเด็กทุกยุค ทุกสมัย เพียงแต่ผู้ใหญ่รู้จักสังเกตเด็ก และยึดเด็กเป็นหลักในการจัดการศึกษา เพราะเด็กเมื่อ ๑๐๐ ปี ที่แล้วมีความแตกต่าง จากเด็กในปัจจุบันและเด็กในปัจจุบันและเด็กในประเทศไทยก็มีความแตกต่างจากเด็กในต่างประเทศ นอกจากนี้เด็กในประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคแต่ละชุมชนก็มี ความแตกต่างเช่นกัน การจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่สำหรับประเทศไทยจึงมี ความเหมาะสมสอดคล้องกับทุกบริบท ดังนั้นการเริ่มต้นของ สมาคมโรงเรียนมอนเตสซอรี่ ประเทศไทย  (Thailand Association of Montessori School) ในการเผยแพร่ แนวคิด วิธีการ การจัดการเรียนการสอนและอื่นๆ ของมอนเตสซอรี่ ซึ่งมีความสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ตามที่ได้กล่าวแล้วนั้นจึงเป็นนิมิตรหมายอันดีที่เด็กไทย ครูไทยโรงเรียนไทยจะมีอีก แนวคิดหนึ่งให้เป็นทางเลือกในการจัดการศึกษา